Publications

 1. G. V. B. Subramanian, N. Sriram, V. Chauhan, J. Iqbal and K. N. Ganesh, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1., 1976, 967-971.
 2. G. B. V. Subramanian, J. Iqbal, K. N. Ganesh and N. Sriram, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1., 1976, 2045-2049.
 3. J. Iqbal, G. B. V. Subramaniam, R. Nuzhat and V. K. Mahajan, Ind. J. Chem., 1978, 23, 627
 4. I. Fleming and J. Iqbal, Synthesis, 1982, 1982, 937-939.
 5. I. Fleming and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1983, 24, 327-328.
 6. I. Fleming and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1983, 24, 2913-2916.
 7. I. Fleming, J. Iqbal and E.-P. Krebs, Tetrahedron, 1983, 39, 841-846.
 8. G. B. V. Subramaniam, R. N. Rizvi, J. Iqbal and Y. Chander, Indian J. Chem., Sect B., 1983, 22, 831-832.
 9. R. J. Corriu, V. Huynh, J. Iqbal and J. J. Moreau, J. Organomet. Chem., 1984, 276, c61-c64.
 10. S. Ahmad and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1986, 27, 3791-3794.
 11. S. Ahmad and J. Iqbal, Chemistry Letters, 1987, 953-956.
 12. S. Ahmad and J. Iqbal, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1987, 114-115.
 13. S. Ahmad and J. Iqbal, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1987, 692-693.
 14. J. Iqbal, M. A. Khan and R. R. Srivastava, Tetrahedron Lett., 1988, 29, 4985-4986.
 15. J. Iqbal and M. A. Khan, Chem. Lett., 1988, 1157-1158.
 16. S. Ahmad, M. A. Khan and J. Iqbal, Synth. Commun., 1988, 18, 1679-1684.
 17. J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1989, 30, 239-242.
 18. J. Iqbal and S. P. Joseph, Tetrahedron Lett., 1989, 30, 2421-2422.
 19. J. Iqbal, T. K. P. Kumar and S. Manogaran, Tetrahedron Lett., 1989, 30, 4701-4702.
 20. J. Iqbal and M. A. Khan, Synth. Commun., 1989, 19, 515-521.
 21. J. Iqbal, M. A. Khan and S. Ahmad, Synth. Commun., 1989, 19, 641-644.
 22. J. Iqbal and A. Pandey, Synth. Commun., 1990, 20, 665-670.
 23. J. Iqbal and A. Pandey, Tetrahedron Lett., 1990, 31, 575-576.
 24. J. Iqbal, A. Pandey, A. Shukla, R. R. Srivastava and S. Tripathi, Tetrahedron, 1990, 46, 6423-6432.
 25. J. Iqbal, R. R. Srivastava and M. A. Khan, Tetrahedron Lett., 1990, 31, 1485-1486.
 26. J. Iqbal, B. Bhatia and N. K. Nayyar, Tetrahedron, 1991, 47, 6457-6468.
 27. J. Iqbal, M. A. Khan and N. K. Nayyar, Tetrahedron Lett., 1991, 32, 5179-5182.
 28. J. Iqbal, A. Pandey and B. P. S. Chauhan, Tetrahedron, 1991, 47, 4143-4154.
 29. J. Iqbal and A. Shukla, Tetrahedron, 1991, 47, 8753-8766.
 30. J. Iqbal and R. R. Srivastava, Tetrahedron, 1991, 47, 3155-3170.
 31. J. Iqbal and R. R. Srivastava, Tetrahedron Lett., 1991, 32, 1663-1666.
 32. N. K. Nayyar, M. M. Reddy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1991, 32, 6965-6968.
 33. P. Tarakeshwar, J. Iqbal and S. Manogaran, Tetrahedron, 1991, 47, 297-304.
 34. R. J. Corriu, V. Huynh, J. Iqbal, J. J. Moreau and C. Vernhet, Tetrahedron, 1992, 48, 6231-6244.
 35. B. Bhatia and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1992, 33, 7961-7964.
 36. J. Iqbal and R. R. Srivastava, J. Org. Chem., 1992, 57, 2001-2007.
 37. R. J. Corriu, G. Bolin, J. Iqbal, J. J. Moreau and C. Vernhet, Tetrahedron, 1993, 49, 4603-4618.
 38. B. Bhatia, T. Punniyamurthy and J. Iqbal, J. Org. Chem., 1993, 58, 5518-5523.
 39. B. Bhatia, M. M. Reddy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1993, 34, 6301-6304.
 40. S. Bhatia, T. Punniyamurthy, B. Bhatia and J. Iqbal, Tetrahedron, 1993, 49, 6101-6122.
 41. R. J.P. Corriu, G. Bolin, J. Iqbal, J. J.E. Moreau and C. Vernhet, Tetrahedron, 1993, 49, 4603-4618.
 42. J. Iqbal, S. Bhatia and M. Madhava Reddy, Synth. Commun., 1993, 23, 2285-2292.
 43. T. Punniyamurthy, B. Bhatia and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1993, 34, 4657-4658.
 44. T. Punniyamurthy, S. J. S. Kalra and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1994, 35, 2959-2960.
 45. T. Punniyamurthy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1994, 35, 4007-4010.
 46. T. Punniyamurthy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1994, 35, 4003-4006.
 47. T. Punniyamurthy, B. Bhatia and J. Iqbal, J. Org. Chem., 1994, 59, 850-853.
 48. M. Madhava√°Reddy, Journal of the Chemical Society, Chem. Commun., 1994, 713-714.
 49. V. Khanna, P. Tamilselvan, S. Jeet Singh Kalra and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1994, 35, 5935-5938.
 50. S. Jeet Singh Kalra, T. Punniyamurthy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1994, 35, 4847-4850.
 51. J. Iqbal, B. Bhatia and N. K. Nayyar, Chem. Rev., 1994, 94, 519-564.
 52. G. C. Maikap, M. Madhava Reddy, M. Mukhopadhyay, B. Bhatia and J. Iqbal, Tetrahedron, 1994, 50, 9145-9156.
 53. M. Madhava Reddy, T. Punniyamurthy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1995, 36, 159-162.
 54. M. Mukhopadhyay, M. M. Reddy, G. C. Maikap and J. Iqbal, J. Org. Chem., 1995, 60, 2670-2676.
 55. T. Punniyamurthy, P. Asthana, S. J. S. Kalra and J. Iqbal, Pro. Indian As-Chem Sci., 1995, 107, 335-342.
 56. T. Punniyamurthy, S. J. S. Kalra and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1995, 36, 8497-8500.>
 57. M. M. Reddy, B. Bhatia and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1995, 36, 4877-4880.
 58. B. Bhatia, S. Jain, A. De, I. Bagchi and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1996, 37, 7311-7314.
 59. V. Khanna, G. C. Maikap and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1996, 37, 3367-3370.
 60. A. K. Mandal, V. Khanna and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1996, 37, 3769-3772.
 61. T. Punniyamurthy, M. M. Reddy, S. J. S. Kalra and J. Iqbal, Pure Appl. Chem., 1996, 68, 619-622.
 62. S. Rajesh, M. M. Reddy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1996, 37, 7315-7318.
 63. B. C. Das and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1997, 38, 2903-2906.
 64. B. C. Das and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1997, 38, 1235-1238.
 65. A. De, P. Basak and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1997, 38, 8383-8386.
 66. A. De, S. Ghosh and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1997, 38, 8379-8382.
 67. J. Iqbal, M. Mukhopadhyay, B. C. Das, S. Rajesh, A. De, R. Sanghi, S. Jain and J. P. Nandy, Indian J. Chem., Sect B., 1997, 36, 498-506.
 68. J. Iqbal, M. Mukhopadhyay and A. K. Mandal, Synlett, 1997, 1997, 876-886.
 69. A. K. Mandal and J. Iqbal, Tetrahedron, 1997, 53, 7641-7648.
 70. M. Mukhopadhyay, B. Bhatia and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1997, 38, 1083-1086.
 71. T. Punniyamurthy, B. Bhatia, M. M. Reddy, G. C. Maikap and J. Iqbal, Tetrahedron, 1997, 53, 7649-7670.
 72. T. Punniyamurthy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 1997, 38, 4463-4466.
 73. J. Iqbal, A. K. Mandal and M. Mukhopadhyay, J. Org. Chem., 1997, 62, 1843-1845.
 74. J. P. Nandi, B. Saha, S. Sharma, S. Bose and J. Iqbal, J. Indian Chem. Soc., 1999, 76, 719-721.
 75. E. N. Prabhakaran and J. Iqbal, J. Org. Chem., 1999, 64, 3339-3341.
 76. G. R. Madhavan, R. Chakrabarti, S. K. B. Kumar, P. Misra, R. N. V. S. Mamidi, V. Balraju, K. Kasiram, R. K. Babu, J. Suresh, B. B. Lohray, V. B. Lohray, J. Iqbal and R. Rajagopalan, Eur. J. Med. Chem., 2001, 36, 627-637.
 77. E. N. Prabhakaran, J. P. Nandy, S. Shukla and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2001, 42, 333-337.
 78. E. N. Prabhakaran, V. Rajesh, S. Dubey and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2001, 42, 339-342.
 79. S. Rajesh, J. Srivastava, B. Banerji and J. Iqbal, Indian J. Chem., Sect B., 2001, 40, 1029-1032.
 80. S. Rajesh, J. Srivastava, B. Bannerji and J. Iqbal, Arkivoc, 2001, 2001, 20-26.
 81. N. Selvakumar, B. Yadi Reddy, G. Sunil Kumar and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2001, 42, 8395-8398.
 82. B. Banerji, M. Bhattacharya, R. B. Madhu, S. Kumar Das and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2002, 43, 6473-6477.
 83. B. Banerji, B. Mallesham, S. Kiran Kumar, A. C. Kunwar and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2002, 43, 6479-6483.
 84. S. K. Das, V. L. Narasimha Rao Krovvidi, H. Jagadheshan and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2002, 12, 3579-3581.
 85. E. N. Prabhakaran, J. P. Nandy, S. Shukla, A. Tewari, S. Kumar Das and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2002, 43, 6461-6466.
 86. E. N. Prabhakaran, I. N. Rao, A. Boruah and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2002, 67, 8247-8250.
 87. S. Rajesh, B. Banerji and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2002, 67, 7852-7857.
 88. B. Saha, D. Das, B. Banerji and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2002, 43, 6467-6471.
 89. B. Saha, J. Prokash Nandy, S. Shukla, I. Siddiqui and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2002, 67, 7858-7860.
 90. T. V. R. S. Sastry, B. Banerji, S. Kiran Kumar, A. C. Kunwar, J. Das, J. P. Nandy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2002, 43, 7621-7625.
 91. N. Selvakumar, D. Srinivas, M. K. Khera, M. S. Kumar, R. N. V. S. Mamidi, H. Sarnaik, C. Charavaryamath, B. S. Rao, M. A. Raheem, J. Das, J. Iqbal and R. Rajagopalan, J. Med. Chem., 2002, 45, 3953-3962.
 92. H. Z. Syeda Huma, R. Halder, S. Singh Kalra, J. Das and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2002, 43, 6485-6488.
 93. D. Bahulayan, S. K. Das and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2003, 68, 5735-5738.
 94. A. Boruah, I. N. Rao, J. P. Nandy, S. K. Kumar, A. C. Kunwar and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2003, 68, 5006-5008.
 95. S. K. Das, K. A. Reddy, C. Abbineni, J. Iqbal, J. Suresh, M. Premkumar and R. Chakrabarti, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2003, 13, 399-403.
 96. S. K. Das, K. A. Reddy, C. Abbineni, J. Roy, K. V. L. N. Rao, R. H. Sachwani and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2003, 44, 4507-4509.
 97. B. Gopalakrishnan, A. Khandelwal, S. A. Rajjak, N. Selvakumar, J. Das, S. Trehan, J. Iqbal and M. Sitaram Kumar, Bioorg. Med. Chem., 2003, 11, 2569-2574.
 98. J. P. Nandy, E. N. Prabhakaran, S. K. Kumar, A. C. Kunwar and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2003, 68, 1679-1692.
 99. I. N. Rao, E. Prabhakaran, S. K. Das and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2003, 68, 4079-4082.
 100. P. R. Reddy, V. Balraju, G. R. Madhavan, B. Banerji and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2003, 44, 353-356.
 101. N. Selvakumar, M. K. Khera, B. Y. Reddy, D. Srinivas, A. M. Azhagan and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2003, 44, 7071-7074.
 102. N. Selvakumar, M. A. Raheem, M. K. Khera, T. V. Rajale, M. S. Kumar, S. Kandepu, J. Das, R. Rajagopalan, J. Iqbal and S. Trehan, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2003, 13, 4169-4172.
 103. N. Selvakumar, B. Y. Reddy, A. M. Azhagan, M. K. Khera, J. M. Babu and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2003, 44, 7065-7069.
 104. S. Nanduri, V. K. Nyavanandi, S. S. R. Thunuguntla, M. Velisoju, S. Kasu, S. Rajagopal, R. A. Kumar, R. Rajagopalan and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2004, 45, 4883-4886.
 105. I. N. Rao, A. Boruah, S. K. Kumar, A. C. Kunwar, A. S. Devi, K. Vyas, K. Ravikumar and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2004, 69, 2181-2184.
 106. R. Thaimattam, P. Daga, S. A. Rajjak, R. Banerjee and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem., 2004, 12, 6415-6425.
 107. V. Balraju, D. S. Reddy, M. Periasamy and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2005, 70, 9626-9628.
 108. V. Balraju, D. S. Reddy, M. Periasamy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2005, 46, 5207-5210.
 109. J. Das, C. V. L. Rao, T. V. R. S. Sastry, M. Roshaiah, P. G. Sankar, A. Khadeer, M. S. Kumar, A. Mallik, N. Selvakumar, J. Iqbal and S. Trehan, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2005, 15, 337-343.
 110. J. Iqbal, R. Sanghi and S. K. Das, Mini-Rev. Med. Chem., 2005, 5, 381-408.
 111. R. B. M, M. Bhattacharya, B. Banerji and J. Iqbal, Arkivoc, 2005, 2005, 111-120.
 112. T. Punniyamurthy, S. Velusamy and J. Iqbal, Chem. Rev., 2005, 105, 2329-2364.
 113. D. S. Reddy, K. Palani, D. Balasubrahmanyam, V. B. Kamath and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2005, 46, 5211-5213.
 114. D. S. Reddy, T. V. Rajale, K. Shivakumar and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2005, 46, 979-982.
 115. K. Srinivasa Rao, K. Mukkanti, D. Srinivasa Reddy, M. Pal and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2005, 46, 2287-2290.
 116. R. Thaimattam, P. R. Daga, R. Banerjee and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem., 2005, 13, 4704-4712.
 117. V. Balraju, R. V. Dev, D. S. Reddy and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 3569-3571.
 118. V. Balraju and J. Iqbal, J. Org. Chem., 2006, 71, 8954-8956.
 119. J. Das, M. Sitaram Kumar, D. Subrahmanyam, T. V. R. S. Sastry, C. Prasad Narasimhulu, C. V. Laxman Rao, M. Kannan, M. Roshaiah, R. Awasthi, S. N. Patil, H. M. Sarnaik, N. V. S. Rao Mamidi, N. Selvakumar and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem., 2006, 14, 8032-8042.
 120. C. V. Krishna, S. Maitra, R. V. Dev, K. Mukkanti and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 6103-6106.
 121. G. R. Madhavan, R. Chakrabarti, K. Anantha Reddy, B. M. Rajesh, V. Balraju, P. Bheema Rao, R. Rajagopalan and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem., 2006, 14, 584-591.
 122. V. K. Nyavanandi, S. Nanduri, R. V. Dev, A. Naidu and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 6667-6672.
 123. S. Padakanti, M. Pal, K. Mukkanti and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 5969-5971.
 124. B. Rajesh and J. Iqbal, Curr. Pharm. Biotechnol., 2006, 7, 247-259.
 125. K. S. Rao, D. S. Reddy, K. Mukkanti, M. Pal and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 6623-6626.
 126. K. S. Rao, D. S. Reddy, M. Pal, K. Mukkanti and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 4385-4388.
 127. D. S. Reddy, G. Srinivas, B. M. Rajesh, M. Kannan, T. V. Rajale and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 6373-6375.
 128. V. Sai Baba, P. Das, K. Mukkanti and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 6083-6086.
 129. V. Sai Baba, P. Das, K. Mukkanti and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 7927-7930.
 130. P. K. Sasmal, S. Sridhar and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2006, 47, 8661-8665.
 131. N. Selvakumar, B. Yadi Reddy, G. Sunil Kumar, M. K. Khera, D. Srinivas, M. Sitaram Kumar, J. Das, J. Iqbal and S. Trehan, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 16, 4416-4419.
 132. S. K. Singh, S. Vobbalareddy, S. R. Kalleda, S. R. Casturi, S. R. Datla, R. N. V. S. Mamidi, R. Mullangi, R. Ramanujam, K. R. Yeleswarapu and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem., 2006, 14, 8626-8634.
 133. S. K. Singh, S. Vobbalareddy, S. R. Kalleda, S. R. Casturi, R. Mullangi, R. Ramanujam, K. R. Yeleswarapu and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 16, 3921-3926.
 134. M. Takhi, C. Murugan, M. Munikumar, K. M. Bhaskarreddy, G. Singh, K. Sreenivas, M. Sitaramkumar, N. Selvakumar, J. Das, S. Trehan and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 16, 2391-2395.
 135. S. Mohan, K. A. Reddy, J. Iqbal, D. Bhuniya and S. K. Das, Lett. Drug Des. Discov., 2006, 3, 179-182.
 136. C. Abbineni, P. K. Sasmal, K. Mukkanti and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2007, 48, 4259-4262.
 137. S. Kumar Das, C. Abbineni, K. Venkata Lakshmi Narasimha Rao, J. Iqbal, R. Krishna Babu and R. Chakrabarti, Lett. Drug Des. Discov., 2007, 4, 27-32.
 138. V. K. Nyavanandi, P. Nadipalli, S. Nanduri, A. Naidu and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2007, 48, 6905-6911.
 139. B. Rajesh, J. Iqbal, N. J. Babu and A. Nangia, CrystEngComm, 2007, 9, 860-864.
 140. D. S. Reddy, P. Srinivas, D. Balasubrahmanyam and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2007, 48, 4533-4534.
 141. V. Saibaba, A. Sampath, K. Mukkanti, J. Iqbal and P. Das, Synthesis, 2007, 2797-2802.
 142. N. Selvakumar, P. Kalyan Kumar, K. Chandra Shekar Reddy and B. Chandra Chary, Tetrahedron Lett., 2007, 48, 2021-2024.
 143. N. Selvakumar, G. S. Kumar, A. Malar Azhagan, G. Govinda Rajulu, S. Sharma, M. S. Kumar, J. Das, J. Iqbal and S. Trehan, Eur. J. Med. Chem., 2007, 42, 538-543.
 144. S. K. Singh, S. Shivaramakrishna, V. Saibaba, K. S. Rao, K. R. Ganesh, R. Vasudev, P. P. Kumar, J. M. Babu, K. Vyas, Y. K. Rao and J. Iqbal, Eur. J. Med. Chem., 2007, 42, 456-462.
 145. P. Das, C. K. Kumar, K. N. Kumar, M. Innus, J. Iqbal and N. Srinivas, Tetrahedron Lett., 2008, 49, 992-995.
 146. S. Padakanti, B. R. Sreekanth, V. Mahendar, M. Pal, K. Mukkanti, J. Iqbal and P. Das, Synlett, 2008, 2008, 2417-2420.
 147. C. Prasad Narasimhulu, J. Iqbal, K. Mukkanti and P. Das, Tetrahedron Lett., 2008, 49, 3185-3188.
 148. S. Roy, N. R. Goud, N. J. Babu, J. Iqbal, A. K. Kruthiventi and A. Nangia, Cryst. Growth Des., 2008, 8, 4343-4346.
 149. P. K. Sasmal, A. Chandrasekhar, S. Sridhar and J. Iqbal, Tetrahedron, 2008, 64, 11074-11080.
 150. N. Selvakumar, G. G. Rajulu, K. C. S. Reddy, B. C. Chary, P. K. Kumar, T. Madhavi, K. Praveena, K. H. P. Reddy, M. Takhi, A. Mallick, P. V. S. Amarnath, S. Kandepu and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2008, 18, 856-860.
 151. P. Srinivas, D. Srinivasa Reddy, K. Shiva Kumar, P. K. Dubey, J. Iqbal and P. Das, Tetrahedron Lett., 2008, 49, 6084-6086.
 152. P. Sudhakar, R. Srivijaya, B. R. Sreekanth, P. K. Jayanthi, P. Vishweshwar, M. J. Babu, K. Vyas and J. Iqbal, J. Mol. Struct., 2008, 885, 45-49.
 153. M. Takhi, G. Singh, C. Murugan, N. Thaplyyal, S. Maitra, K. M. Bhaskarreddy, P. V. S. Amarnath, A. Mallik, T. Harisudan, R. K. Trivedi, K. Sreenivas, N. Selvakumar and J. Iqbal, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2008, 18, 5150-5155.
 154. C. Vamsee Krishna, V. R. Bhonde, A. Devendar, S. Maitra, K. Mukkanti and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2008, 49, 2013-2017.
 155. K. S. Kumar, J. Iqbal and M. Pal, Tetrahedron Lett., 2009, 50, 6244-6246.
 156. S. Pasikanti, D. S. Reddy, J. Iqbal, P. K. Dubey and P. Das, Synthesis, 2009, 3833-3837.
 157. K. S. Kumar, S. Chamakuri, P. Vishweshwar, J. Iqbal and M. Pal, Tetrahedron Lett., 2010, 51, 3269-3273.
 158. N. Mulakayala, U. Reddy CH, J. Iqbal and M. Pal, Tetrahedron, 2010, 66, 4919-4938.
 159. S. Pasikanti, D. Srinivasa Reddy, B. Venkatesham, P. K. Dubey, J. Iqbal and P. Das, Tetrahedron Lett., 2010, 51, 151-152.
 160. M. Prabhakar, G. N. Reddy, G. Srinu, K. Manjulatha, J. V. Prasad, S. P. Kumar, O. Srinivas, J. Iqbal and K. A. Kumar, Synlett, 2010, 947-951.
 161. P. K. Sasmal, C. Abbineni, J. Iqbal and K. Mukkanti, Tetrahedron, 2010, 66, 5000-5007.
 162. M. Layek, A. Reddy M, A. V. Dhanunjaya Rao, M. Alvala, M. K. Arunasree, A. Islam, K. Mukkanti, J. Iqbal and M. Pal, Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 1004-1007.
 163. A. Nakhi, B. Prasad, U. Reddy, R. M. Rao, S. Sandra, R. Kapavarapu, D. Rambabu, G. Rama Krishna, C. M. Reddy, K. Ravada, P. Misra, J. Iqbal and M. Pal, Med. Chem. Commun., 2011, 2, 1006-1010.
 164. R. M. Rao, U. Reddy Ch, Alinakhi, N. Mulakayala, M. Alvala, M. K. Arunasree, R. R. Poondra, J. Iqbal and M. Pal, Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 3808-3816.
 165. P. K. Sasmal, D. S. Reddy, R. Talwar, B. Venkatesham, D. Balasubrahmanyam, M. Kannan, P. Srinivas, K. S. Kumar, B. N. Devi, V. P. Jadhav, S. K. Khan, P. Mohan, H. Chaudhury, D. Bhuniya, J. Iqbal and R. Chakrabarti, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2011, 21, 562-568.
 166. B. Dulla, B. Wan, S. G. Franzblau, R. Kapavarapu, O. Reiser, J. Iqbal and M. Pal, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2012, 22, 4629-4635.
 167. J. Iqbal, N. D. Tangellamudi, B. Dulla and S. Balasubramanian, Org. Lett., 2012, 14, 552-555.
 168. N. Mulakayala, B. Kandagatla, Ismail, R. K. Rapolu, P. Rao, C. Mulakayala, C. S. Kumar, J. Iqbal and S. Oruganti, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2012, 22, 5063-5066.
 169. P. Rao, S. Konda, J. Iqbal and S. Oruganti, Tetrahedron Lett., 2012, 53, 5314-5317.
 170. B. Kandagatla, V. V. N. K. V. P. Raju, G. M. Reddy, S. C. Rao, J. Iqbal, R. Bandichhor and S. Oruganti, Tetrahedron letters, 2012, 53, 7125-7127.
 171. B. Dulla, K. T. Kirla, V. Rathore, G. S. Deora, S. Kavela, S. Maddika, K. Chatti, O. Reiser, J. Iqbal and M. Pal, Org. Biomol. Chem., 2013, 11, 3103-3107.
 172. N. R. Gade, V. Devendram, M. Pal and J. Iqbal, Chem. Commun., 2013, 49, 7926-7928.
 173. N. R. Gade and J. Iqbal, Tetrahedron Lett., 2013, 54, 4225-4227.
 174. B. Kandagatla, V. V. N. K. V. Prasada, N. S. Kumar, G. M. Reddy, K. Srinivas, J. Iqbal, R. Bandichhor and S. Oruganti, RSC Adv., 2013, 3, 9687-9689.
 175. N. Mulakayala, P. Rao, J. Iqbal, R. Bandichhor and S. Oruganti, Eur. J. Med. Chem., 2013, 60, 170-186.
 176. E. Prabhakaran, S. Rajesh, M. M. Reddy and J. Iqbal, J. Indian Inst. Sci., 2013, 81, 143.
 177. B. M. Rajesh, M. V. Shinde, M. Kannan, G. Srinivas, J. Iqbal and D. S. Reddy, RSC Adv., 2013, 3, 20291-20297.
 178. B. Dulla, N. D. Tangellamudi, S. Balasubramanian, S. Yellanki, R. Medishetti, R. Kumar Banote, G. Hari Chaudhari, P. Kulkarni, J. Iqbal, O. Reiser and M. Pal, Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 2552-2558.